( اخباردانشجویی قصرشیرین )
 
اخبار دانشجویی
درگیری سرپل ذهابیهابرسر تصدی ریاست دانشگاه پیام نور قصرشیرین
از تازه ترین انتصابات مدیریتی در قصرشیرین خبر می رسد که بزودی رییس پیام نور دانشگاه این شهرستان منصوب خواهد شدوخبرها حاکی است که بین طرفداران سرپل ذهابی نماینده منطقه برسر انتصاب رییس پیام نورقصرشیرین درگیری واختلاف بوجود آمده است . همانند تمام انتصابهای سه سال اخصر یک سر این اخلاف قلعه شاهینیها هستند که سرآمدترین آنها فردی بنام شکرمصطفایی می باشد که قصد دارد یکی ازبستگان خود بنام کامران نظری رابه ریاست این دانشگاه منصوب نماید و حتی تهدید به کناره گیری از ستاد انتخاباتی فرهاد تجری نموده است .این خبر حاکی است که یکی دیگر ازگروهها اهالی دهستان دیره ساکن درسرپل ذهاب می باشند که فردی به نام منصوری را معرفی نموده اند و رایزنیهای خود را با فرهاد تجری آغازنموده اند.

همچنین پاتاقیها نیز ازفرد خاصی حمایت نموده اند که احتمال موفقیت آنان ضعیف است.آخرین خبرها حاکی است که توسط فرهاد تجری نماینده منطقه ُنصوری ازاهالی دهستان دیره را برای تصدی ریاست دانشگاه پیام نور قصرشیرین معرفی نموده استنوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۲/۲۴ توسط اخراجی

buy vpn

مطالب جالب